Автор Тема: ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ - Срещу неравното третиране ....  (Прочетена 3599 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Don_NUTSO

 • Странник без сърце ...
 • Администратор
 • Гений
 • *****
 • Публикации: 8550
 • Пол: Мъж
 • Choose your destiny!!!
  • Порталът за поезия!!
Аз се записах ...
До Президента на Република България
До Министър-председателя на Република България
До Председателя на Народното събрание на Република България
До Парламентарно представените партии в Република България
До всички кметове на населени места в Република България
До Българските медии, синдикати, неправителствени организацииГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ
Срещу неравното третиране на гражданите на Република България пред законаДами и господа,

Напоследък в българското общество съществува тенденция за дискриминация на българите и на неромските граждани на Република България, т.е. те биват третирани по различен начин, често в тяхна вреда, и дискриминирани по отношение на раса, етническа принадлежност, произход и социално положение за сметка на ромските граждани.

Глава 1 от Конституцията на Република България гласи:

"Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние."

Днес в българското общество съществуват редица примери за нарушение на по-горе цитирания закон. Като такива ще посочим следните:

1. Случаят в кв. «Захарна фабрика», София, където след побой бива убит професор Станимир Калоянов и до момента не е потърсена отговорност на извършителите, поради ромския им произход, а те са известни на живущите в квартала. Налице е и пълният отказ на българските институции да гарантират справедлив съдебен процес и сигурност на жителите на квартала оттук нататък, включително при последвалите рецидиви, т.е. нападения и тормоз над граждани, и пълна непрозрачност на резултатите от следствието. Държавата и нейните органи също така отказват да защитят гражданите, които пътуват с влакове, когато лица от ромски произход системно замерят влаковете с камъни – на съответните лица не се търси отговорност, нито полицията се опитва да ограничи и прекрати действията им, при положение, че те биват системни. Чести са също така посегателствата на роми върху селскостопански имоти, в следствие на което собствениците им остават без препитание – извършителите изключително рядко се установяват, а още по-рядко – наказват. Налице е грубо нарушение на закона, което е и предпоставка за твърдението ни, че гражданите са неравнопоставени пред закона.

2. Раздаване на жилища на роми и нераздаване на такива на неромските граждани на Република България. Налице е грубо нарушение на Конституцията на Република България, според която не се допускат привилегии на базата на етническа принадлежност.

3. Раздаване на всякакви видове помощи на роми и нераздаване на такива на неромските граждани на Република България, при положение, че и в двата случая става дума за крайно нуждаещи се. Налице е грубо нарушение на Конституцията на Република България, според която не се допускат привилегии на базата на етническа принадлежност.

4. Неравно третиране на права на български граждани на базата на произхода им от следните институции в България: «Електроразпределение» ЕАД, компаниите за градски транспорт, Полицията на РБ, Прокуратурата на РБ, и др. Като прост пример от ежедневието ни ще посочим, че при неспазване на срока, определен от «Електроразпределение» ЕАД, за погасяване на дължимото към тях, същата фирма в определен от нея срок пристъпва към изключване на подаването на електричество към домакинствата на абонати, на базата на неромския им произход, и неспирането на подаването на електричество към абонатите от ромски произход, макар че последните имат милиони левове задължения към «Електроразпределение» ЕАД с 15-годишна давност, които въобще не се опитват да издължат, под предлог, че нямат работа, като в същото време често отказват по различни причини предложена им такава от съответните бюра по труда. Налице е грубо нарушение на Конституцията на Република България, според която не се допускат привилегии и неравно третиране на права на базата на произход.

5. Съществува неравнопоставеност на гражданите при кандидатстване за висши учебни заведения, макар че Конституцията на РБ изрично го забранява. Като пример ще посочим правилника за прием на студенти в ТУ-Варна, където чл. 22 ал. 3 гласи, че се запазват 5 места за прием на студенти от ромския етнос.

6. Насаждане на етническа омраза и агресия от страна на редица държавни органи, организации и медии на територията на Република България, които тръбят, че има дискриминация над малцинството от мнозинството, при положение че расовата и етническата дискриминация е наказуема от Конституцията, а също е наказуемо и насаждането й. Липсва адекватна държавна политика спрямо ромското малцинство, а в следствие на това се създава расизъм и се настройват другите граждани срещу него. Негласното толериране, а понякога и твърде гласно, създавава опасен прецедент в България, където никога не е имало расизъм. Напротив, страната ни е давала убежище на гонени по етнически признак арменци, спасила е евреите от Холокоста, а сега необмислени действия ни изправят пред бъдещ етнически конфликт. Българското правителство и българските институции са тези, които трябва СПЕШНО да вземат всякакви мерки това да не се допусне, вместо да подклаждат етническа вражда. Неравнопоставеността на гражданите на Република България се дължи на дискриминационната политика на Българското правителство и институциите в България спрямо всички граждани освен ромите. Налице е грубо нарушение на Конституцията на Република България.

Подкрепящите тази петиция пледират за РАВНОПРАВИЕ и НЕДИСКРИМИНАЦИЯ. Настояваме българските власти да спазват цитирания по-горе закон и да не нарушават правата на неромските граждани на Република България за сметка на ромите. Заявяваме, че в противен случай сме готови да потърсим помощ от международни организации и съдилища, да организираме протести и демонстрации и да бойкотираме България и нейните институции, стоки и услуги и като крайна мярка - сами да се погрижим за спазването на Конституцията на Република България.

Изрично подчертаваме, че настоящата петиция не е обвързана с никоя политическа партия и не желаем тя да бъде припозната и използвана от която и да е политическа партия. Петицията е плод на недоволството на граждани на Република България, които смятат че правата им са засегнати и бе изготвена от екип непартийни граждани в следния състав:

Създателите на петицията, аминистраторите и екипа на bgpetition.com, умоляват подписващите петицията да се въздържат от расистки коментари. Нека бъдем толерантни и докажем, че българските граждани, не подкрепят дискриминацията, а всячески се опитват да я ограничат.

Веселина Иванова Кацарова, преводач.
Десислава Димитрова Стоева, журналист.
Валентин Георгиев Гърков, доцент в НСА.
Веселин Илиев Василев, счетоводител.
Георги Огнянов Наумов, програмист.
Иванка Лукова Червенкова, строителен техник* * * * * * * * * * * * * *
To the President of the Republic of Bulgaria
To the Prime Minister of the Republic of Bulgaria
To the Chairperson of the Bulgarian Parliament
To the Parties in the Bulgarian Parliament
To all the mayors in the Republic of Bulgaria
To the Bulgarian media, syndicates and non-governmental organizationsCIVIL PETITION
Against the unequal treatment of the citizens of the Republic of Bulgaria by the authoritiesLadies and gentlemen,

Recently, in the Bulgarian society there has been a tendency for the discrimination of the non-Roma population of the Republic of Bulgaria, e.g. people are being treated in a different way, most often unfavorable and discriminatory, on the basis of their race, ethnicity, background and social status in favour of the Roma population.

Chapter 1 of The Bulgarian Constitution states that:

"§ 6 (1) All human beings are born free and equal in dignity and rights.
(2) All citizens are equal in front of the law. Limitations of their rights or privileges based on race, nationality, ethnicity, sex, origin, religion, education, beliefs, party affiliation, personal and social status or property status shall not be tolerated."

Today, in the Bulgarian society there are plenty of examples for the violation of the above quoted law. As such, we quote the following:

1. The case in the residential district Zaharna Fabrika, Sofia, where as a result of battery Prof. Stanimir Kaloyanov was killed and so far the perpetrators have not faced any responsibility for their actions due to their Roma origin, having in mind that the residents of the district know who these individuals are. The Bulgarian institutions refuse to guarantee a fair trial and security for the residents of the district in the future, and in the recurrent events, e.g. assaults and harassment. The authorities do not provide transparency of the results of the investigation. In a similar manner, the state and its institutions refuse to protect the train commuters in Bulgaria when individuals of Roma origin throw stones at the trains on a daily basis. The latter individuals do not face any sanctions and the police do not try to limit or terminate their actions, having in mind that they are recurrent. It is also common that individuals of Roma origin encroach upon agricultural property and, as a result, the owners of the property are left with nothing to live on. The perpetrators are rarely caught and even less frequently – punished. The examples above show that the law has been violated and this gives us reason to claim that the citizens of Bulgaria are not equal in front of the law.

2. The Bulgarian state provides free apartments to individuals of Roma origin and does not provide such to non-Roma citizens of Bulgaria. This is a violation of The Constitution of the Republic of Bulgaria, which forbids privileges based on ethnicity.

3. The Bulgarian state provides all sorts of aid to individuals of Roma origin and does not provide such to non-Roma citizens of Bulgaria, having in mind that in both cases the individuals are extremely poor. This is a violation of The Constitution of the Republic of Bulgaria, which forbids privileges based on ethnicity.

4. Unequal treatment of the rights of Bulgarian citizens on the basis of their origin by the following Bulgarian institutions: Elektrorazpredelenie EAD (the Electric Company), the public transport companies, the Police of the Republic of Bulgaria, the Bulgarian Court System, etc. A well-known fact from our everyday life is that when Bulgarians do not pay their bills to Elektrorazpredelenie EAD within deadline, the company immediately cuts their electricity, based on their non-Roma origin, and does not cut their electricity, based on their Roma origin, regardless of the fact that the Roma community have millions of leva debt to Elektrorazpredelenie EAD dating back 15 years and they do not even try to pay that debt on the ground of being unemployed and at the same time they often refuse jobs offered to them by the employment offices. This is a violation of The Constitution of the Republic of Bulgaria, which forbids any privileges and inequalities based on ethnicity.

5. The citizens of the Republic of Bulgaria are not equal when they apply for universities, even though The Constitution of the Republic of Bulgaria explicitly forbids that. For example, article 22 paragraph 3 in the admission requirements book of the Technical University of Varna states that 5 places are reserved for the admission of students of Roma origin.

6. State institutions, organizations and media propagate ethnic hatred and aggression in Bulgaria by claiming that the Roma minority is being discriminated by the majority, having in mind that racial and ethnic discrimination and their propagation are indictable by the constitution. There is no adequate state policy towards the Roma minority and this instigates racism and hatred towards the Roma minority. The tacit toleration of the situation, which sometimes receives large publicity, creates a dangerous precedent in Bulgaria, where there has never been racism. On the contrary, our country has provided refuge for ethnically persecuted Armenians and has saved the Bulgarian Jews from the Holocaust. And now, unconsidered acts are making us face a future ethnic conflict. The Bulgarian Government and the Bulgarian institutions have to take urgent measures to prevent that, instead of instigating ethnic hatred. The inequality of the citizens of the Republic of Bulgaria is a result of the discriminatory policy of the Bulgarian Government and the Bulgarian institutions against all Bulgarian citizens except the Roma. This is a violation of The Constitution of the Republic of Bulgaria.

The undersigned plead for EQUALITY and NON-DISCRIMINATION. We insist that the Bulgarian authorities abide by the law quoted above and not violate the rights of the Bulgarians and of the non-Roma citizens of Bulgaria in favour of the Roma. We state that in case the authorities fail to abide by that law, we are ready to seek assistance from international organizations and courts, to organize protests and demonstrations and boycott Bulgaria and it institutions, goods and services and as an extreme measure we ourselves will make sure that The Constitution of the Republic of Bulgaria is not violated.

We state explicitly that the current petition is not bound to any political party and we do not wish that any political party recognizes it and uses it for its own purposes. The petitions is a result of the discontent of citizens of the Republic of Bulgaria who think that their rights have been violated. The text of the petition was composed by the following non-political members:

Veselina Ivanova Katsarova, translator
Desislava Dimitrova Stoeva, journalist
Valentin Georgiev Gurkov, associate professor at The National Sports Academy
Veselin Iliev Vasilev, accountant
Georgi Ognyanov Naumov, computer programmer
Ivanka Lukova Chervenkova, civil engineer

 Взех всичко от живота, наистина всичко. Ако сега Бог ми го отнеме, то тогава сме квит.
Всяко момиче, което имаше късмета да я целуна, спираше живота ми.

Всяка твоя капка кръв, всеки дъх на мен е обречен.

Неактивен Don_NUTSO

 • Странник без сърце ...
 • Администратор
 • Гений
 • *****
 • Публикации: 8550
 • Пол: Мъж
 • Choose your destiny!!!
  • Порталът за поезия!!
Re: ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ - Срещу неравното третиране ....
« Отговор #1 -: Август 24, 2007, 11:31:04 am »
5-има роми смляха от бой 16-годишно сираче

дир.бг


Пребитото момиче е ”минало като през месомечачка”

5-има роми смляха от бой 16-годишно сираче
23 август 2007 / News.dir. bg
Три момичета и две момчета от ромски произход пребиха жестоко 16-годишно момиче на булевард „Монтевидео” близо до столичния квартал „Овча Купел” късно следобяд в четвъртък.
Пребитото момиче е Сийка Дикова от Дома за сираци. След като е била пребита тя е хвърлена в близката река. Въпреки жестокият побой, няма опасност за живота й. Инцидентът е станал около 18.00 часа. Тя вървяла към булевард "Монтевидео" с по-малко момче от Дома. Тогава няколко жени от ромски произход се приближили към тях и започнали да им искат пари, започнали да ги дърпат и блъскат. Момчето със Сийка успяло да избяга, а тя отказала да им даде пари. Тогава жените я завлекли към течащата наблизо река Букет, където я пребили, и изхвърлили през моста, предаде БТА.
Дежурният хирург в Детска хирургия на Пирогов д-р Нанко Червеняков каза пред БГНЕС, че момичето е "минало като през месомелачка“. Сийка е бита с пръчки, камъни и ритници. Има тежки кръвонасядания по гърдите, главата и почти по цялото тяло.
Извършителите на побоя са избягали и се издирват от полицията. По информация на Дарик те са от миячите на стъклата на автомобилите, спращи на светофарите на булеварда.
Вече втора седмица се случват тежки сблъсъци с роми. След като четирима младежи пребиха момче от ромски произход в "Красна поляна" на 12 август, през следващите два дни последва ромска вендета, която ескалира на 14 август. Тогава 200 роми с брадви, сопи и ножове обикаляха в "Красна поляна" и заплашваха със саморазправа и търсиха скинари. На 21 август - час преди полунощ, 17-годишният Аспарух Асенов от ромски произход пък бе пребит до смърт от група младежи в Самоков.
Взех всичко от живота, наистина всичко. Ако сега Бог ми го отнеме, то тогава сме квит.
Всяко момиче, което имаше късмета да я целуна, спираше живота ми.

Всяка твоя капка кръв, всеки дъх на мен е обречен.

Неактивен Don_NUTSO

 • Странник без сърце ...
 • Администратор
 • Гений
 • *****
 • Публикации: 8550
 • Пол: Мъж
 • Choose your destiny!!!
  • Порталът за поезия!!
Re: ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ - Срещу неравното третиране ....
« Отговор #2 -: Август 24, 2007, 11:31:41 am »
И ромите редят гвардия срещу насилници
23 август 2007 / News.dir.bg
Организация на малцинствата за отбрана от насилие (ОМОН) е новото гражданско формирование, което ще пази ромите от посегателство.
То ще бъде регистрирано до дни в Пазаджик, съобщи областният лидер на ”Евророма” Борислав Даскалов, цитиран от Дарик радио. До момента в гражданското движение са се записали около 50 роми от Пазарджик, Пещера, Септември, Велинград и Панагюрище. ОМОН се създава в отговор на отрядите на Боян Расате, каза още Даскалов и обясни, че организацията ще бъде финансирана от богати ромски фамилии. В организацията ще членуват предимно спортисти, които ще бъдат обучавани в бойни изкуства за отбрана. Униформата ще включва черна кърпа на главата, с бял надпис ”ОМОН” и ще прилича на тази на американските командоси. Тя ще бъде показана след регистрацията на гражданското движение, каза още Даскалов, който е поканен да го оглави.
Седмица след безредиците в столичния квартал "Красна поляна" лидерът на БНС Боян Расате обяви, че набира доброволци за гвардия в помощ на държавните органи при потушаването на масови безр
Взех всичко от живота, наистина всичко. Ако сега Бог ми го отнеме, то тогава сме квит.
Всяко момиче, което имаше късмета да я целуна, спираше живота ми.

Всяка твоя капка кръв, всеки дъх на мен е обречен.

Неактивен ranenia skorpion

 • Master
 • ******
 • Публикации: 1455
Re: ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ - Срещу неравното третиране ....
« Отговор #3 -: Август 24, 2007, 11:35:11 am »
Нутсо , мислиш ли че това ще промени нещо ?
"И само ТАМ един прозорец свети ...
сред цялата космична тъмнина,
сега те викат - хиляди планети,
но ти се връщаш .... вечно у дома... "

Неактивен Don_NUTSO

 • Странник без сърце ...
 • Администратор
 • Гений
 • *****
 • Публикации: 8550
 • Пол: Мъж
 • Choose your destiny!!!
  • Порталът за поезия!!
Re: ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ - Срещу неравното третиране ....
« Отговор #4 -: Август 24, 2007, 11:51:47 am »
поне е някакъв опит ... поне да дадем гласност ...
Взех всичко от живота, наистина всичко. Ако сега Бог ми го отнеме, то тогава сме квит.
Всяко момиче, което имаше късмета да я целуна, спираше живота ми.

Всяка твоя капка кръв, всеки дъх на мен е обречен.

Неактивен ludnegar

 • Master
 • ******
 • Публикации: 1531
 • Властта не е това което беше.WE ARE THE CAHMPIONS
Re: ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ - Срещу неравното третиране ....
« Отговор #5 -: Август 24, 2007, 15:45:02 pm »
Еми да хайде да дадем гласност на трагедията на един народ :)Да дадем гласност на простотията - на волен и места в парламента вече му дадоха.Хайде да направим боянчо расате президент,преди да е направил военен преврат или гражданска война.Дали някой се замисля колко болни и комплесирани чекиджии ще налузят униформи и ще се нарекат гвардейци...уе уе майко.Нали никой не си прави скруполи че гвардейците ще са някви хрисими англечета дето спазват закона ? Нали си правите сметка че всички малоумни футболни фенове дето ходят да се бият по стадионите ще станат гвардейци ?Интересно някой замислил ли се е защо точно в този на пръв поглед удобен момент,волен сидеров мълчи ? Дали и неговия болен мозък не е прозрял че работата много зе да намирисва ? Не е ли някак съмнителен факта,че изведнъж от 2 седмици всички престъпления в страната зеха да ги вършат само цигани ? Много е странно как на пръв поглед интелгентни хора се връзват на такъв плосък номер.Гражданска Петиция ... колко оригинално :).Тъй като очевидно наорда има нужда от помощ ама е изоставен от себе си на произвола на циганите от утре сички да си вържем по една лентичка с надпис : НЕ СМЕ САМИ !!!В България така си оправяме проблемите...сочим с пръст другия... Робството мили ми съфорумци не е акт на физическо насилие...робството е начин на живот и на мислене...робството е манталитет и начин на мислене.Робство е когато сам не умееш да направляваш живота си и позволяваш на други да го правят вместо теб.В случая тия други са същите тия за които гласувахте и пратихте в парламента да ви управляват...същите тия които сега ви разиграват постановка на която пак се вързахте.Тичат като офци,бегат като офци - що е то ?...ОФЦИ !!!

Неактивен ilusia

 • King of the brains
 • *****
 • Публикации: 9346
 • Луда ? Да ! Две и половина сме !
Re: ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ - Срещу неравното третиране ....
« Отговор #6 -: Август 24, 2007, 17:20:40 pm »
В момента си играят с огъня.
Медиите твърде много преекспонират случващото се , като нахъсват хората едни срещу други. Проблеми в държавата винаги е имало , има и ще има , не зависимо от каква етническа принадлежност са потърпевшите.
Българи убиват българи , роми убиват роми , българи и роми се избиват взаимно. Далеч не ми беше приятно онова което ми се случи с група цигани във влака Пловдив - София , като се качиха от Пазарджик. Мъжът и двете жени имаха по себе си повече злато от колкото съм виждала на куп в живота си , но изобщо не оставам със заблудата , че поведението на единия в никакъв случай не може да бъде преписано и на българин. Той не ме докосна и с пръст , за разлика от един не чак толкова културен българин във влака Варна - София...
Жалко , че хората се подават на толкова плоски инсинуации . Гръмнаха всички с тия досиета и тн. чак  на майната си отново ни разбраха , но никой нищо не казва ,че прецедателя на Евророма е лежал два пъти в затвора , единия от които за изнасилване.
It still feels like our first night together
Feels like the first kiss and
It's gettin' better baby
No one can better this
I'm still hold on and you're still the one
The first time our eyes met it's the same feelin' I get
Only feels much stronger and I wanna love ya longer
You still turn the fire on
http://www.vbox7.com/play:e1359ebc

Неактивен `Fallen_Angel`

 • Master of disaster
 • *******
 • Публикации: 3730
 • Пол: Жена
 • Докато адът замръзне...
Re: ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ - Срещу неравното третиране ....
« Отговор #7 -: Август 24, 2007, 17:49:22 pm »
Понеже за пореден път не съм се наспала и ми е леко много черно пред очите, позволете ми да бия контра на горните две мнения.

Нищо не се преекспонира. Нищо не се насажда ей така дошло от небитието. Просто в България проблемите се решават така - трупа се, трупа се, докато не експлоадира. Щото, когато стана това нещо в Красна поляна, дадоха достатъчно интервюта с българи, които са си изпатило от цигани, но не са си търсили правата, защото ги е страх от отмъщение. Що ли? Сигурно защото циганите наистина си действат на групички и за тях честта на един е честта на всички. Да, овце сме, защото ние нямаме този модел на поведение. Овце сме, защото само овцете стоят и чакат някой да ги остриже и заколи. Никога не съм вярвала, че подобни писания ще излязат от мен, но общественото мнение вече не ме вълнува и знам, че често е мн грешно. Сега е модерно да се мисли, че всичко се преекспонира. Защо ли?

Кой ще спечели от това преекспониране? Волен Сидеров - едва ли :) Кога българите са тръгнали да гласуват. Имам чувството, че и атомна бомба да падне - пак няма да гласуват. Циганите ли - о, те биха тръгнали. Защото сега много им се осладиха гражданските права. Майка ми е лекар и всеки шибан път, когато се прибере вкъщи, ми казва как роми и се репчат, че ще я съдат или че ще викнат дружки. А само като го пиша това на мен ми пада пердето. Ta, да, не успяха с кандидатурата на Азис, но знае ли се с какво ще успеят .. а българите са вече малцинство сред море от роми и турци ..

И преди някой заспал съфорумец да ми изтъкне аргумента, че мразя циганите, нека да подчертая отсега - не, не ги мразя. Във Видин има мн цигани, повечето от тях почтени. Една циганка редовно помага на баба ми в магазина. Много добра и чиста жена, която уважавам дълбоко! Същата тази жена обаче ми разказа как веднъж се прибирала към циганската махала и я спряли 3-ма. Милата се уплашила и им казала " От вашите съм, бе", а те само " Докажи. Пей ни" ... Много интересно какво ли щеше да стане, ако не беше циганка ... А в нашия край са най-милите фамилии .. кеф ти Зрънкови, кеф ти мъжа на оназ чалгаджийка Бони, кеф ти Алико, който държи половината от града...


Та, така

Всичко е изкувствено ..


Ако ще се давиш, не се мъчи в плитка вода.

Неактивен Don_NUTSO

 • Странник без сърце ...
 • Администратор
 • Гений
 • *****
 • Публикации: 8550
 • Пол: Мъж
 • Choose your destiny!!!
  • Порталът за поезия!!
Re: ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ - Срещу неравното третиране ....
« Отговор #8 -: Август 24, 2007, 18:00:39 pm »
правилно казано и евала ... поне ти гледаш със широко отворени очи ... и си каза кое как е ... а не казвайки един проблем да човъркаме трети болен проблем ...
Взех всичко от живота, наистина всичко. Ако сега Бог ми го отнеме, то тогава сме квит.
Всяко момиче, което имаше късмета да я целуна, спираше живота ми.

Всяка твоя капка кръв, всеки дъх на мен е обречен.

Неактивен ludnegar

 • Master
 • ******
 • Публикации: 1531
 • Властта не е това което беше.WE ARE THE CAHMPIONS
Re: ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ - Срещу неравното третиране ....
« Отговор #9 -: Август 24, 2007, 18:33:57 pm »
ами то е елементарно бе пиленца.Ние със широко затворените очи и с очила по над 3 диоптъра си направихме днес следната проста аритметична сметчица.Държа да отбележа че ми помогнаха и други хора.Но имаме следния момент : В ситуация като тая за циганите ДПС не може да им помогне,но за сметка на това нашата управляваща партия БСП организира това скромно театро , след това застава в защита на циганите,така циганите на идните избори гласуват масова за партията която ги закриля :).Така като съберем благодарните цигани + пенсионерският електорат които са абонирани за БСП това прави едно голяма цифричка,която цифричка мили ми широковиждащи съфорумци ни дава следната картинка ; а именно - след следващите избори няма да има 3-на коалиция а БСП ще спечели убедително благодарение на гласовете на цигани и пенсионери, а останалите гласове ще се разхвърлят между ГЕРБ-МЕРБ, СЕДЕСЕ-МЕДЕСЕ, АТАКА-КОНТРАТАКА и другите партии дето тепърва ще се регистрират.Така наще мили управляващи си гарантират висока изборна активност (щото фитила е запален) и пълна изборна победа без да се налага да се съобразяват с никой - което път от своя страна ви гарантира мили ми съфорумци един голям червен комунистически ХУЙ :)  [cheers] и да си го ползвате със здраве през следващите няколко годинки [na na na na] [na na na na] Па тогава ша има да гледате с едни ама наистина широко отворени очи  [mhmmmm] [oops] [oops]

П.П - относно историйките дето се разправят нагоре надолу мога да кажа само следното : Всеки българин може да разкаже история за това как го е нападнал и ограбил мангал, или как просто му е смърдял в пейса примерно...обаче и всеки мангал може да разкаже подобна история за някой българин...Обаче разликата идва от там че циганите не пишат нито по вестниците нито по форумите...

Неактивен `Fallen_Angel`

 • Master of disaster
 • *******
 • Публикации: 3730
 • Пол: Жена
 • Докато адът замръзне...
Re: ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ - Срещу неравното третиране ....
« Отговор #10 -: Август 24, 2007, 19:04:34 pm »
Почвам отзад напред ..
Не били пишели, аха .. Обиколи някоя и друга зала из София и други таквиз населени места и пак ще си говорим. Пък и на тях не им трябва особена гласност, нали. Някой бие техен, а после те с цялат си рода от 1000 човека му ебава майката - без никакво извинение. А тук по форумите спорят или някакви лапетии, или майки, които просто си нямат друга работа. Включвам се към безхаберното младо поколение  :p

А откъде мислиш, че дойде Евродром, Еврофар, Евробаба й? Понеже някой циганин щеше да се навие да ходи, че да си регистрира партия, при положение, че 1-2 бройки излизат от Уни и после бягат мнооооооого далеч. Та, да, съгласна съм, че БСП ще обере лаврите .. и що ли ще ги обере - щото държавата зависи от старци в деменция и цигани, които дори не знаят за какво гласуват.

Но въпросът не е за политика.. политиката е последствие от цялата манджа, нали знаеш  :) Въпросът е, че на ниво ежедневие ромите наистина се разхождат с гражданските си права и правят поразии, а понеже ние сме офце не се оплакваме, а понеже вече сме членове на тоз мил и драг Евро Съюз ( някак си ми напомня на СССР ) .. не смеем да ги закачим, че после пак ще разправят как не сме толерантни.

Та, така, мили ми смехурко. Кервана на политиката винаги ще си върви, но българите няма да лаят, защото са твърде изтънчени, твърде възпитани и твърде големи офце и всички си повтарят, че или де що се случва е долна инсинуация, или че всичко ще се оправи.Ако ще се давиш, не се мъчи в плитка вода.

Неактивен ludnegar

 • Master
 • ******
 • Публикации: 1531
 • Властта не е това което беше.WE ARE THE CAHMPIONS
Re: ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ - Срещу неравното третиране ....
« Отговор #11 -: Август 24, 2007, 19:38:08 pm »
ама чеки ся - нали били неграмотни и неможели да пишат,чувал съм че и български не говорят,па ся по зали тръгнали да пишат...Явно ва'ще столичните цигани са много начетени,щото наще провинциалните хич ги няма в интелектуалното поприще.И да ти сама го каза - когато някой бие техен се събират 1000 човека - от там идва разликата циганите са си свои едни на други ,а българите са си взаимно чужди.Имал 1000 човека рода събрал ги...а българите си го слагат взаимно. Евродром, Еврофар, Евробаба  и другите подобни служат за пране на пари и тва е ясно на всички :)ИИИ напротив въпроса е точно в политиката...политиката не е следствие от цялата манджа,а напротив политиката е в основата.Не знам защо тука никой не закача циганите и дали всъщност не ги закача...някой ще кажат че било заради евро съюза,а по честните скромно ще си признаят че всъщност в България живеят предимно жени заети с домакинска работа и путки с пишки заети да се оплакват от какво ли не :).В по развитите държави жените може и да си позволят да не работят щото мъжете им вместо да се оплакват намират варианти,но това е сигурно щото там си нямат цигани.както и да е :)изгубих си нещо мисълта :)

Неактивен `Fallen_Angel`

 • Master of disaster
 • *******
 • Публикации: 3730
 • Пол: Жена
 • Докато адът замръзне...
Re: ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ - Срещу неравното третиране ....
« Отговор #12 -: Август 24, 2007, 19:49:24 pm »
А си мислех, че аз съм яхнала метлата, но ти ме хвърли в див смях :)


Относно грамотността - я се огледай из форума точно колко народ пише грамотно. Защото аз си спомням не един и два поста, където Сбогом се пише със З :) Но това никой не го е спрало да пише, нали. Така че аргументът ти е малко много странен... Майтапа ти столица-провинция, не беше също мн уместен, но вина си имам аз, защото казах София, а не Видин или Ямбол ..  [lol]

Е, щом българите си го слагат взаимно и толкова те дразни тяхното малодушие, какво си се загрижил, че някой може да организира и да бъде чекиджия-гвареец. Значи тяхното е висша форма на общество, но ако българите се организират и се защитават стават скинари .. широко затворени очи, а  :)

Политиката не е в основата. В основата са ромите, които като българските бабички се подлъват по 10лв или глупави обещание. Щото политиката и това дали БСП ще ни го сложи зависи дали те ще гласуват. Иди  ги приобщавай да учат - за какво като могат да раждат и да взимат 100 лв за едно дете ... иди ги учи да работят, за какво да работят, когато си получават издръжка .. пък и пари за какво са им - нито парно плащат, нито ток, нито вода .. а ако са на село - още по-добре, там има само бабки и дядковци, от които много лесно  могат да откраднат я домат, я нещо от мАзата ..

А ако настояваш да говорим за жените - потърси някоя тема за еманципация и тогава ще го обсъждаме :)


Ако ще се давиш, не се мъчи в плитка вода.

Неактивен ludnegar

 • Master
 • ******
 • Публикации: 1531
 • Властта не е това което беше.WE ARE THE CAHMPIONS
Re: ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ - Срещу неравното третиране ....
« Отговор #13 -: Август 24, 2007, 21:02:26 pm »
Мии неграмотните форумци да наведат виновно глава и да станата грамотни иначе ще ги заклеймим като цигани,може и да почнем да ги наричаме такива.А на самите цигани им е простено,че са неграмотни нали са цигани и от тях се очаква само да смърдят и да крадат...Недай си боже ся и да пропишат,първо превзеха парламента и страната,а след това ще вземат и писмеността да откраднат въъййй...Ам не ме притеснява малодушието на хората ами ме притеснява факта че не са хората дето ще станат гвардейци ами скинарите и разни други лумпенизирани крайни елементи,които ще безчинстват така както го правят по стадионите.И така вместо да се реши проблема с циганите,всъщност ще си имаме нов проблем.Банди от безпризорни чекидджии ще плъзнат по градове и паланки.Първите няколко месеца ще ритат само цигани,след това ще им стане скучно и ще си намерят други забавления... и което е най-важното :) ще си имат униформа която ще ги пази.ох ако ма изхвърли още един път от тоя форум и треа пак да пиша сичко отначало и ще пусна и аз една петиция... ахахаха  [cheers]

Неактивен `Fallen_Angel`

 • Master of disaster
 • *******
 • Публикации: 3730
 • Пол: Жена
 • Докато адът замръзне...
Re: ГРАЖДАНСКА ПЕТИЦИЯ - Срещу неравното третиране ....
« Отговор #14 -: Август 24, 2007, 21:55:47 pm »
Рисуваш една абстрактна картина :) Направо става за филмче..
Но къде е разликата - и сега стават такива простотии :) Винаги ще стават. Онези по стадионите са просто изпонапили се свине.. но всеки, който скине синджира за малко става такъв, нали

Иронията ти за циганите е неоправдана. Много добре знаеш какви са - имате си примери в Пловдив. Единиците свестни са малко, аз познавам, ти познаваш, но повечето са нахални същества, които разбират правата си като свободия. Отречи, че вместо да се интегрират, те продължават да си живеят в еднофамилни къщи, без работа, без хабер за сметки и със съзнанието, че имат хора зад гърба си. Отречи го :)


Мн ми се спинка вече :) Ще продължим утре, нали?


Ако ще се давиш, не се мъчи в плитка вода.